Retningslinjer

Upolitisk
Formål: Trygghet og trivsel
Stiftet 4. september 1954
Tilsluttet Pensjonistforbundet
Revidert 2015

Klikk her får å få teksten opplest.

§1.
Medlem av pensjonistforeningen kan enhver bli som har pensjon i hvilken som helst form og er bosatt i, eller har nær tilknytning til, Lørenskog.  Innmelding skal skje til kasserer som igjen melder fra til Pensjonistforbundet. Forbundet utsteder giro for medlemskontingent og medlemsbevis. Ved innmelding får det nye medlem velkomstbrev og foreningens retningslinjer, samt en oversikt over foreningens aktiviteter. Kontingenten skal til enhver tid tilpasses foreningens løpende utgifter og sikre en forsvarlig drift. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§2.
Medlemskapet forplikter til å arbeide for felles trygghet og trivsel. Trygghet ved at vi får vår forhandlings- og representasjonsrett i kommunale og statlige organer som behandler og avgjør saker av betydning for trygdede, og trivsel ved at vi hjelper og støtter hverandre
i vanskelige situasjoner, og ved vel planlagte og hyggelige møter og turer.

§3.
Styret består av 7 medlemmer: Leder, nestleder, kasserer, hjelpekasserer, sekretær, 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Første varamedlem møter på styremøtene med forslags- og talerett og er dessuten foreningens materialforvalter.

Valg holdes hvert år på årsmøtet innen utgangen av februar. I år som ender på partall (0-2-4-osv) står leder, kasserer, første styremedlem og første og andre varamedlem på valg. I år som ender med oddetall (1-3-5 osv) står nestleder, sekretær, underkasserer, andre styremedlem og tredje varamedlem på valg. Funksjonstiden for styret blir derved 2 år. Et medlem kan si fra seg gjenvalg når det har sittet en periode. Hvis et styremedlem fratrer før funksjonstiden utløp, går første vara medlem inn.

§4.
Festkomite, som bør være på minst 10 medlemmer, velges på årsmøtet. Funksjonsperiode 1 år.

§5.
Bowlinggruppen med 3 medlemmer velges på årsmøte i år som ender med partall (0-2-4 osv). Funksjonsperiode 2 år.

§6.
Biljardgruppens leder velges på årsmøtet i år som ender med partall (0-2-4).

§7.
Leikarringen med 3 medlemmer velges på årsmøtet i år som ender med partall (0-2-4 osv). Funksjonsperiode 2 år.

§8.
Mottakelseskomite med 2 medlemmer velges på årsmøtet i år som ender med partall (0-2-4 osv). Funksjonsperiode 2 år.

§9.
Til revisorer velges på årsmøtet 2 medlemmer, som ikke skal ha tillitsverv i foreningens styre. De velges i år som ender med oddetall (1-3-5 osv). Funksjonstid 2 år.

§10.
Turkomite med 3 medlemmer velges på årsmøte i år som ender med oddetall (1-3-5 – osv). Funksjonsperiode 2 år. Får en ikke valgt turkomite, fungerer styret som komite.

§11.
Valgkomite med 3 medlemmer velges hvert år på medlemsmøtet i september etter forslag fra styret. Valgkomiteen legger fram skriftlig innstilling på alle valg som skal fortas på årsmøtet.

§12.
Komiteene konstituerer seg selv.

§13.
Styret behandler innkomne skriv og for øvrig saker som vedrører foreningen. Det bestemmer og sammenkaller til møter og tilrettelegger sakliste for disse. Forslag må være sendt skriftlig til styret 14 dager før møtene.

§14.
Leder har den løpende ledelse av foreningen, innkaller til møter og forbereder sakene.  Er lederen forhindret fra å møte overtar nestleder dennes plass og plikter.

§15.
Sekretæren fører møteprotokollen over styremøter og medlemsmøtene, sørger for at møtene blir bekjentgjort og at pålagte rapporter blir sendt Pensjonistforbundet og Pensjonistforbundet Akershus.

§16.
Kassereren fører foreningens regnskap, forvalter midlene på lovbestemt måte og foretar utbetalinger. Hvis utbetalingen overskrider kr 10.000,- skal den anvises av lederen. For at bilag skal være gyldige, må de være påført nummer, dato og være innført i kassadagboken. Kassabeholdningen bør ikke overstige det beløp som er nødvendig for det løpende behov. Andre midler settes i bank.

§17.
Hjelpekasserer skal til enhver tid være kassereren behjelpelig i den utstrekning denne finner det nødvendig. Kasserer sender hvert år i desember liste over neste års jubilanter til avtalt blomsterforretning som leverer en blomsterhilsen til medlemmer den dagen de fyller 80 år, 85 år, 90 år, 95 år og hvert år fra og med den dagen de fyller 96 år. Hjelpekasserer følger opp når et medlem går bort (via Romerikes Blad) og ringer avtalt blomsterforretning som leverer en bårebukett.

§18.
Turkomiteen skal i forståelse med styret, og mest mulig etter medlemmenes ønske planlegge foreningens turer. For å delta på turer, sammenkomster og julebord må en være medlem. (Ha betalt kontingent eller betale denne ved deltagelse).

§19.
Foreningen arbeider etter vedtekter for Pensjonistforbund, Pensjonistforbundet Akershus og retningslinjer for lokalforeningene, vedtatt av Pensjonistforbundets landsmøte.

 

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil eller feilinformasjon.