Vedtekter

Lørenskog Pensjonistforening ble stiftet den 4. september 1954 og er tilsluttet     Pensjonistforbundet med de plikter og rettigheter som det medfører.

Foreningen arbeider etter følgende vedtekter:

§1. Formål

Lørenskog Pensjonistforening er en partipolitisk uavhengig forening med det formål å samle pensjonister i vårt naturlige nedslagsfelt, for i fellesskap å: ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser.

fremme fellesskap gjennom møtevirksomhet, selskapelig samvær, reise-  og turvirksomhet, opplysnings- og rekrutteringsvirksomhet.

§2. Retningslinjer

Foreningen arbeider etter retningslinjer vedtatt av Pensjonistforbundets landsmøte.

§3. Medlemskap

Enhver som slutter seg til foreningens vedtekter og formål kan bli medlem i          Lørenskog Pensjonistforening.

§4. Kontigent

Foreningen følger de kontingentsatser som til enhver tid blir fastsatt av Pensjonistforbundets landsmøte eventuelt landsstyre.

De som ikke betaler kontingent innen fastsatt frister blir støket fra medlemslistetter retningslinjer som er fastsatt av Pensjonistforbundet.

§5. Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og holdes innen utgangen av februar måned.

Det kunngjøres normalt minst èn måned før årsmøtedatoen og med en frist for innsending av    saker som ønskes behandlet.

Innkalling med saksliste skal skje senest 2-to- uker før møtet holdes.

Bare medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet.

§6. Årsmøtesakene

konstituering, godkjenning av innkallingen

 • valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 • årsberetning
 • regnskap
 • forslag til budsjett
 • andre innkomne forslag
 • valg av styre med medlemmer og varamedlemmer
 • valg av 2 revisorer med varamedlemmer
 • valg av arrangementskomitè på 10 medlemmer og mottagelseskomitè på 2         medlemmer
 • valg av reise-/turkomitè på 3 medlemmer.
 • valg av ledelse av andre grupper/komiteer etter forslag fra styret.
 • valg av valgkomite på 3 medlemmer.

Ved alle valg kreves absolutt flertall.

§7. Styret

Styret består av 5-7 medlemmer: Leder, nestleder, kasserer, hjelpekasserer, sekretær, inntil to styremedlemmer og 2-3 varamedlemmer.

Valg holdes hvert år innen utgangen av februar. I år som ender på partall står leder, kasserer, evt. ett styremedlem og ett evt. to varamedlemmer. I år som ender med oddetall står nestleder, sekretær, underkasserer og et. Ett styremedlem og ett varamedlem. Første varamedlem møter på styremøtene med forslags- og talerett. Styrets funksjonstid blir derved to år. Et medlem kan si fra seg gjenvalg når det har sittet en periode

Styrets møter avholdes etter behov og det føres protokoll fra møtene.

Styret behandler og treffer vedtak i alle saker som ikke i henhold til vedtektene, skal behandles av årsmøtet.

Styret er ansvarlig for foreningens økonomi herunder å utarbeide budsjett og sikre forsvarlig regnskapsførsel.

Styret skal utarbeide årsberetning og revidert regnskap som legges fram for årsmøtet til godkjenning.

Styret oppnevner komiteer/grupper etter behov og utarbeider nødvendige retningslinjer og/eller mandat til disse.

§8. Revisjon

Revisorene foretar revisjon av foreningens regnskap og legger fram rapport til årsmøtet med kopi til styret.

§9. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller mer enn 1/3-del av medlemmene setter fram skriftlig krav om dette til styret.

Ekstraordinært årsmøte innkalles med 3-tre ukers varsel.

Det ekstraordinære årsmøtet behandler bare de sakene som er ført opp i innkallingen.

§10. Vedteksendringer
Endring av disse vedtektene kan bare skje på årsmøtet, og må ha minst 2/3 av de avgitte stemmene for å bli vedtatt.

§11. Utmelding

Utmelding fra Pensjonistforbundet kan bare skje gjennom vedtak på ordinært årsmøte og ha minst 2/3 av de avgitte stemmene, jfr § 17 pkt 3 i Pensjonistforbundets vedtekter.

§12. Oppløsning

Vedtak om oppløsning av foreningen kan bare skje på ordinært årsmøte, og ha minst 2/3 av de avgitte stemmene.

Ved oppløsning plikter en å forholde seg til Pensjonistforbundets vedtekter §17,pkt 1 og 2.

Disse vedtektene erstatter lagets retningslinjer fra 04.september 1954, revidert i 2015.

Vedtatt på årsmøte i Lørenskog Pensjonistforening den 28. februar 2022.

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil eller feilinformasjon.